"...zeggen wat je doet en doen wat je zegt..."

Marco de Ruiter 

Directeur

"...het maken van de ideale match tussen uw vraag en onze Professionals..."

Mariska de Boer - Jager

HR manager

"...een dienst is pas een dienst als de ander het ook als een dienst beleeft..."

Dennis Peteri 

Accountmanager

"...elkaars kwaliteiten benutten om elkaars doelen te bereiken..."

John Verhorst

Accountmanager

"De toegevoegde waarde die Qompetence levert is te allen tijde terug te voeren op de drie pijlers: Kennis, Kunde en Kwaliteit."

 

Qomfort

U behoudt de focus op uw core-business en Qompetence de focus op uw administratie! Met "Qomfort" wordt u ontzorgd door uitbesteding van uw administratie (of delen daarvan) waarbij de kosten een variabel karakter krijgen en tegelijkertijd een besparing ten opzichte van uw huidige administratiekosten (regelmatig 20% tot 40%) gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is dat Qompetence uw administratie voert zonder afbreuk te doen aan uw huidige systemen, processen en procedures.

Wat is Qomfort?

Met Qomfort ontstaat de mogelijkheid om de gehele of delen van uw administratie uit te besteden. De werkzaamheden worden niet voor een vast bedrag per gewerkt uur in rekening gebracht, maar voor een vast bedrag per prestatie-indicator. Samen met u selecteren we dié prestatie-indicatoren die voor u het beste te relateren zijn aan uw business.

Ter illustratie: u zou kunnen denken aan een vast bedrag per door u geleverd product/dienst, een vast bedrag per verwerkte factuur, een vast percentage van de omzet, etc.

U profiteert met Qomfort van de volgende voordelen:

  • Een kostenbesparing ten opzichte van uw huidige administratiekosten, die veelal ligt tussen de 20% en 40%.
  • In plaats van dat u werkt met een vast team van medewerkers die bij u in dienst zijn (en de daarmee samenhangende vaste kosten) maakt Qompetence de kosten van de administratie in één keer variabel. Dat maakt uw organisatie robuuster en slagvaardiger.
  • Zekerheid en rust. Qompetence stelt een Service Level Agreement op waarin is opgenomen welke werkzaamheden wanneer afgerond dienen te zijn en rapporteert op afgesproken tijden aan u over de status en voortgang. Doelstelling van Qompetence is u te ontzorgen zodat u zich op uw business kunt focussen en daarin verder kunt excelleren.

 

 

Hoe werkt het?

Gestart wordt met inventariseren van de bestaande kosten voor het voeren van uw administratie en met het vastleggen van de scope van de mogelijke opdracht. Op basis van deze twee uitkomsten brengt Qompetence een offerte uit, waarmee duidelijk is of en hoeveel er bespaard kan worden op kosten. Qompetence kan de kosten van een administratie variabel aanbieden, omdat de bezetting steeds wordt aangepast aan de workload. Wanneer binnen een contract minder behoefte is aan capaciteit, worden de professionals van Qompetence tijdelijk ingezet op andere opdrachten.

Inzetten van de huidige bemanning?

Indien door u gewenst, huurt Qompetence bij de uitvoering van de werkzaamheden (een deel van) uw bestaande bemanning van u in. Wanneer Qompetence dat doet, dan is de besparing ook dat deel minder. Stel Qompetence begint met 80% van het bestaande team, dan is de besparing ook 80% minder. Ook deze zaken staan vermeld in de offerte. Iedere uitstroom van een bemanningslid van het bestaande team doet de besparing dus toenemen. Op deze manier werken we geleidelijk naar de geoffreerde besparing op kosten. Medewerkers van u mogen ook in dienst treden bij Qompetence, maar zoiets is een vrije keuze.

Ervaringen!

Qompetence beschikt over kennis en ervaring met de grote en minder bekende administratieve softwarepakketten al dan niet gepresenteerd als SaaS oplossing. Voorbeelden hiervan zijn: SAP, AFAS, Exact Online, Navision en Microsoft Dynamics.  

 

“Qomfort: ontzorging, kostenbesparingen,
betrouwbaardere kostprijzen van uw producten….”

Qompetence Finance Academy (QFA)

Kwaliteit zit door en door verweven in de dienstverlening en onze opdrachtgevers merken dit. Het is dan ook niet voor niets dat Qompetence in toenemende mate de vraag van opdrachtgevers kreeg of zij het kwalitatief hoogwaardige personeel van Qompetence in vaste dienst konden nemen. Om aan deze vraag te voldoen is de Qompetence Finance Academy opgezet.

Het traject

Het QFA-concept bestaat uit 3 fases die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te weten:

  • werving & selectie;
  • opleiding;
  • praktijk en begeleiding. 

Nadat ieder van deze fases is volbracht, mag u als opdrachtgever de high potential een aanbieding doen om bij u in dienst te treden. Uw organisatie kan haar eisen en wensen ten aanzien van het voor haar ideale traject kenbaar maken aan Qompetence. Qompetence zal uw wensen dan zoveel mogelijk in dit traject meenemen.

Het QFA-concept biedt uw organisatie veel vrijheid en brengt weinig verplichtingen met zich mee; zowel uw organisatie als de high potential kunnen namelijk, wettelijk gezien, niet verplicht worden om met elkaar in zee te gaan. Er is dus geen sprake van het in dienst moéten nemen van de high potential, maar van de mogelijkheid om dit te doen. Alle inspanningen zijn hier echter wel op gericht.

Gedurende het QFA-traject kan uw organisatie de high potential optimaal beoordelen op zijn/haar prestaties en ervaren hoe (snel) de high potential zich ontwikkelt. Het enige wat u hierbij aangaat is een detacheringsovereenkomst met Qompetence tegen het afgesproken uurtarief met een opzegtermijn van één maand. Qompetence zorgt verder voor alle (voorafgaande) investeringen. De afgelopen jaren heeft Qompetence op deze manier tientallen high potentials het bedrijfsleven laten instromen. 

 

Werving & Selectie

Qompetence werft en selecteert de high potentials onder de HBO/WO afgestudeerden met een bedrijfseconomische, financiële en/of bedrijfskundige achtergrond. De selectie bestaat uit een aantal elementen; met behulp van een zwaar assessment wordt gekeken naar intelligentie en analytisch vermogen, maar ook op aspecten als drive, uitstraling, gretigheid, persoonlijke talenten en eigenschappen wordt gelet. De selectie is dermate streng dat in de praktijk slechts 8% van de kandidaten hier doorheen komt. Na de aanname is bij de high potentials direct bekend dat u hun toekomstige werkgever zou kunnen worden. Overigens kan uw organisatie, zolang het W&S-proces nog loopt, eigen wensen en eisen aanreiken die door Qompetence zullen worden meegenomen. De QFA-professionals zijn uiteraard voor 40 uur per week beschikbaar.

Opleiding

Gedurende het QFA-traject en de gehele detacheringsperiode worden door Qompetence meerdere opleidingen verzorgd voor de high potentials. Het betreft hier een mix van vakgerichte opleidingen en opleidingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, houding en gedrag. Uiteraard zal ook regelmatig afstemming met u plaatsvinden. U bepaalt dus mede over welke kennis en vaardigheden de QFA-professionals moeten beschikken zodat ze optimaal voorbereid zijn op een indiensttreding bij uw organisatie.

Praktijk en begeleiding

Gedurende het gehele traject krijgen de QFA-professionals een coach/manager toegewezen vanuit Qompetence die hen (inhoudelijk) zal ondersteunen en begeleiden. Wellicht dat vanuit uw organisatie hetzelfde gedaan wordt zodat de volle potentie van de high potential benut zal worden.

meer dan

15

jaar ervaring

60

tevreden klanten

Detachering & Interim Management

Voor het structureel op orde brengen van uw financiële en administratieve processen kunt u terugvallen op onze interim-professionals. Deze professionals zijn geselecteerd en getraind op breed ontwikkelde en actuele financiële kennis gerelateerd aan de thema's waar u verantwoordelijk voor bent. Dankzij een unieke en strenge selectie van professionals binnen Qompetence, niet alleen op relevante kennis, juiste houding en gedrag, maar ook op productiviteit, kunt u over dié professionals beschikken die u keer op keer verrassen door meer te bieden en te leveren dan u in eerste instantie verwacht.

Onderscheidende aanpak

Interim professionals worden aangeboden door diverse organisaties. U ziet door de bomen het bos niet meer. Met dat in gedachten heeft Qompetence ervoor gekozen om dié interim-professionals te selecteren, vervolgens in dienst te nemen en verder te trainen/coachen, die daadwerkelijk voldoen aan de expliciete, maar ook de impliciete verwachtingen die u heeft.

De inzet van een interim-professional ontstaat veelal uit ‘noodzaak’ en minder vanuit ‘luxe’; u staat gesteld voor een uitdaging die u samen met een interimmer wilt oppakken. Hierbij kunt u denken aan onder andere inbreng van actuele kennis vanwege nieuwe wet- en regelgeving, begeleiding bij reorganisatie, tijdelijke inzet bij wegvallen van eigen capaciteit, hulp bij procesverbeteringen, etc. In het verlengde daarvan vindt Qompetence dat u gebaat bent bij professionals die direct up-and-running zijn, aan een half woord voldoende hebben en zonder noemenswaardige begeleiding direct zelfstandig aan de slag gaan. Herkenbaar nietwaar? Qompetence wil u ontzorgen in plaats van u een extra probleem bezorgen!

Om zeker te weten dat haar professionals voldoen aan dit profiel, hanteert Qompetence een streng en uniek werving- en selectiebeleid, waar op voorhand wordt gemeten of kandidaten voldoen aan de hoge normen en standaards die Qompetence op dat vlak stelt. Dat dit niet mals is, blijkt uit de ervaringscijfers: Qompetence neemt van iedere 100 sollicitanten er slechts gemiddeld 4 tot 5 aan. 

Unieke professionals

Juist de combinatie van het beschikken over een goede vooropleiding en vakkennis met de kwaliteiten om snel verbanden te zien en hoofd- en bijzaken (relevante- en interessante zaken) van elkaar te scheiden maakt dat de interim professionals van Qompetence in de praktijk een 2 tot 3 keer hogere productiviteit en kwaliteit leveren dan wat u tot nu toe gewend bent! Het bewijs hiervoor wordt geleverd door het gegeven dat Qompetence beschikt over langjarige relaties met opdrachtgevers en dat opdrachtgevers de Qompetence-medewerkers vaak niet willen laten gaan aan het einde van een opdracht maar juist blijven inzetten op nieuwe opdrachten.

Intensieve samenwerking gedurende de opdracht

De professionals van Qompetence zijn van nature gewend om altijd over de grenzen van hun opdracht te kijken. Het is immers altijd zo dat in het totale proces altijd een schakel vóór hen in het proces zit en een schakel ná hen. Door deze beide schakels te negeren en enkel en alleen te focussen op de eigen opdracht ontstaat een suboptimale oplossing waar u geen baat bij heeft. Verder zal de interim-professional van Qompetence naast uw expliciete verwachting ook altijd op zoek gaan naar uw impliciete verwachtingen. Dit om een eindresultaat neer te zetten dat naar uw volle tevredenheid is. Om dit doel te bereiken wordt iedere professional intensief gecoacht en begeleid door een manager van Qompetence. 

Over Qompetence

Qompetence is een dienstverlener gericht op ontzorging en optimaliseren van financiële discipline bij haar opdrachtgevers. Aan de hand van drie vormen van dienstverlening (Qomfort, Qompetence Finance Academy en Detachering & Interim Management) worden opdrachtgevers ondersteund bij het succesvol realiseren van hun doelstellingen.

Branches

Qompetence richt zich op hoofdlijnen op een viertal branches:

  • Banken & Verzekeraars;
  • Handel & Industrie;
  • Gezondheidszorg;
  • Non-profit. 

Dit betekent dat binnen Qompetence ook die business-kennis aanwezig is die specifiek is voor uw branche. Voordeel daarvan is dat medewerkers van Qompetence hun financieel-inhoudelijke expertise kunnen combineren met kennis van uw business en hiermee een volwaardig partner voor u zijn.

Focus op Finance

De finance-functie binnen organisaties heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een op zichzelf staande discipline naar een discipline die geïntegreerd is in de totale bedrijfsvoering. Dat betekent dat Qompetence met haar focus op finance een visie heeft ontwikkeld die 1-op-1 aansluit bij de financiële functie binnen een organisatie.  

 

De moderne financial en daarmee dus ook een moderne financieel dienstverlener als Qompetence focust zich niet alleen op de financiële getallen maar plaatst deze in een breder perspectief met dus ook aandacht en kennis van onder andere strategie, compliance, treasury, riskmanagement, leiderschap, ICT en digitale business modellen. 

Kwaliteit

Het begrip “kwaliteit” staat binnen Qompetence hoog in het vaandel. Daar waar in de praktijk bij kwaliteit wordt verwezen naar bepaalde eigenschappen van het geleverde product of de dienst gaat Qompetence daar een stap verder in. Kwaliteit van de dienstverlening wordt binnen Qompetence gebaseerd op 4 pijlers: luisteren naar externe en interne klanten, voldoen aan gestelde expliciete en impliciete verwachtingen, onderzoek of verwachtingen in de loop van de tijd veranderen en extra service verlenen.

Deze visie komt tot uiting in zowel de interim-professionals, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan projecten en de communicatie en afstemming met de opdrachtgever.

Een greep uit onze opdrachtgevers:

 

 

provincie flevoland logo.jpg     Damen.jpg         logo_propertize.jpg               Arizona.png   

    logo Veenman.png    bam-infra.gif LUMC_logo_txt_NL_PMS281.jpg

"....Qompetence is dé gesprekspartner voor de CFO of Financieel Directeur...."